+ زندگی زیباست
زندگی زیباست به کوچه ای رسیدم که پیرمردی از آن خارج می شد؛ به من گفت: نرو که بن بسته! گوش نکردم، رفتم. وقتی برگشتم و به سر کوچه رسیدم؛ پیر شده بودم!


جمعه 24 دی 1395

عنوان آخرین یادداشتها