+ چای گرم
خیلی وقتـــــ است دستهـــایـــم را با لیـــوان چاییــــم گـــرم میکنــــم! این اوج تنهــــــــــاییستـــــ . . . . . .


جمعه 7 آبان 1395

عنوان آخرین یادداشتها